Opskrivning

Opskrivning, også kendt som revaluering, er en regnskabsmæssig proces, hvor værdien af et aktiv eller en ejendel øges for at afspejle dens aktuelle markedsværdi eller fair value. Dette sker normalt, når værdien af aktivet er steget siden dets oprindelige anskaffelse, og virksomheden ønsker at opdatere sin regnskabsmæssige værdi for at give et mere retvisende billede af dens finansielle situation.

Det kan f. eks. være en ejendom/bygning virksomheden ejer, der stiger i værdi grundet markedets udvikling. Derfor skal den opskrives for at give en mere retvisende af bygningens værdi i regnskabet. 

Formålet med opskrivning: Formålet med opskrivning er at justere værdien af et aktiv, så det afspejler dets aktuelle markedsværdi. Det giver investorer og interessenter et mere nøjagtigt billede af virksomhedens finansielle stilling og værdi af aktiverne.

Hvad kan opskrives?: Normalt er det langfristede aktiver som bygninger, ejendomme, maskiner, udstyr og investeringsejendomme, der kan opskrives. Kortsigtede aktiver som varelager eller kontanter er normalt ikke genstand for opskrivning.

Regnskabsmæssig behandling: Opskrivning føres på balancen som en justering af det pågældende aktivs regnskabsmæssige værdi. Det påvirker ikke virksomhedens indtægter eller overskud direkte, men det kan have en positiv indvirkning på virksomhedens egenkapital og soliditetsgrad.

I tilfælde af at et aktivs markedsværdi falder, kan det blive nødvendigt at foretage en nedskrivning, hvor værdien af aktivet reduceres for at afspejle den lavere markedsværdi.