Balance

En balance er en del af et regnskab, som viser virksomhedens økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt, normalt ved udgangen af et regnskabsår. En balance opsummerer virksomhedens aktiver (ressourcer, som virksomheden ejer), passiver (gæld og andre forpligtelser) og egenkapital (det beløb, som ejerne har investeret i virksomheden).

På en balance er aktiverne normalt opdelt i kortfristede aktiver, som kan omsættes til kontanter inden for et år, og langfristede aktiver, som normalt ikke kan omsættes til kontanter på kort sigt. Passiverne er normalt opdelt i kortfristede gældsforpligtelser, som forfalder inden for et år, og langfristede gældsforpligtelser, som forfalder over mere end et år. Egenkapitalen viser, hvor meget virksomheden ejer efter at have trukket passiverne fra aktiverne.

Balanceopgørelsen er en vigtig del af et regnskab, da den giver virksomheden og dens interessenter et overblik over virksomhedens økonomiske situation og kan bruges til at vurdere dens rentabilitet og risiko. Virksomheder bruger også balanceopgørelsen til at træffe beslutninger om investeringer, finansiering og kapitalstruktur.

Eksempel på et køb:

Hvis man køber en maskine til 100.000 kr., så vil det fremgå i aktiver under anlægsaktiver, og hvis man har lånt pengene fra et pengeinstitut, så vil de 100.000 kr. også fremgå i passiverne som gæld. Dermed opnås der ’balance’, da der er lige meget på hver side.

Hvis maskinen derimod var betalt fra banken, så vil banken (som også er en aktiv) blive reduceret med 100.000 kr. og derfor vil der være balance igen.