Afskrivninger

En afskrivning er en omkostning  virksomhedens årsregnskab, hvor et aktivs bogførte værdi bliver nedsat.   

Afskrivningen foretages på virksomhedens anlægsaktiver, der betegnes som Materielle anlægsaktiver, Immaterielle anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver.  

Materielle anlægsaktiver kan eksempelvis være biler, bygninger, driftsmidler. 

Immaterielle anlægsaktiver kan være Goodwill, varemærker eller patenter.

Finansielle anlægsaktiver kan være kapitalandele, aktier, værdipærer mm.

Afskrivningsmetoder:

  • Lineær afskrivninger, her bliver der afskrevet det samme beløb hvert år indtil aktivet når scrapværdi eller 0 kr. 

  • Saldometode, her afskrives der en fast %-sats af aktivets værdi hvert år. Derfor vil afskrivningsbeløbet falde årligt, da “saldoen/værdien af aktive” falder hvert år.

  • Straksafskrivninger, her kan man afskrives hele beløbet straks i regnskabsåret. Beløbsgrænsen på straksafskrivninger er 31.000 ex. moms i 2022 pr. produkt.


Derudover findes der regnskabsmæssige afskrivninger og skattemæssige afskrivninger. 

De skattemæssige afskrivninger benyttes til at beregne fradrag for årets selskabsskat og derfor vil der ofte være forskel på regnskabsmæssig og skattemæssig afskrivninger. Forskellen vil fremgå som et udskudt skatteaktiv eller forpligtelse i balancen i regnskabet.