Afskrivninger

Afskrivninger er en regnskabsmæssig metode til at fordele omkostningerne ved en aktivpost over dens forventede levetid. Aktiver, såsom maskiner, inventar eller bygninger, har en begrænset levetid og mister værdi over tid på grund af almindelig brug, teknologisk forældelse eller andre faktorer.

Afskrivningen foretages på virksomhedens anlægsaktiver, der betegnes som Materielle anlægsaktiver, Immaterielle anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver.  

Materielle anlægsaktiver kan eksempelvis være biler, bygninger, driftsmidler. 

Immaterielle anlægsaktiver kan være Goodwill, varemærker eller patenter.

Finansielle anlægsaktiver kan være kapitalandele, aktier, værdipærer mm.

Afskrivningsmetoder:

  • Lineær afskrivninger, her bliver der afskrevet det samme beløb hvert år indtil aktivet når scrapværdi eller 0 kr.

  • Saldometode, her afskrives der en fast %-sats af aktivets værdi hvert år. Derfor vil afskrivningsbeløbet falde årligt, da “saldoen/værdien af aktive” falder hvert år.

  • Straksafskrivninger, her kan man afskrives hele beløbet straks i regnskabsåret. Beløbsgrænsen på straksafskrivninger er 31.000 ex. moms i 2022 pr. produkt.

 

Der findes regnskabsmæssige afskrivninger og skattemæssige afskrivninger. 

De skattemæssige afskrivninger benyttes til at beregne fradrag for årets selskabsskat og derfor vil der  ofte være forskel på regnskabsmæssig og skattemæssig afskrivninger. Forskellen vil fremgå som et udskudt skatteaktiv eller forpligtelse i balancen i regnskabet.